Regler 2019

 

Intentionen med regelverket >>

Deltagare

Tävlingen är öppen för lag från skolor och utbildningsinstitutioner. Anmälan sker till projekt- och tävlingsledare Lars Gustavsson via brev eller e-post senast 2019-01-15. Vi har två tävlingsklasser, en för gymnasium och en för högre utbildningar. Deltagarantalet för 2019 är satt till max 15 lag, vilket innebär att de 15 första anmälda lagen är garanterade att kunna delta. Utöver dessa 15 lag har tävlingsledningen rätt att ge "wild card" till ytterligare 2 lag som kan anses särskilt intressanta.

Deltagaravgift

Deltagaravgiften är 2000 kronor per lag. Avgiften faktureras samtidigt med att en bekräftelse på anmälningen skickas till laget. Betalning ska ske inom 30 dagar för att anmälningen ska kvarstå. Vi betalar tillbaka anmälningsavgiften till skolor som tagit tillbaka sin anmälan senast 2019-01-31.

Pris från arrangören

Förstapris i respektive klass är 5000 kr. Dessutom får det lag som använder minst energi och vinner hela tävlingen ytterligare 5000 kr. Varje högskole- och universitetslag som slår det gällande tävlingsrekordet från tidigare år får en bonus på 2000 kr. Gällande tävlingsrekord är 0,63 Wh/pkm (Eximus III, Högskolan Dalarna 2018). Varje gymnasielag som slår gällande gymnasierekord från tidigare år får en bonus på 2000 kr. Gällande gymnasierekord är 1,26 Wh/pkm ( Bromangymnasiet 2015). Om ett gymnasielag slår gällande tävlingsrekord får det enbart en bonus om 2000 kr.

Pris från samarbetspartners

HHK (Hudiksvalls Hydraulikkluster) Innovation Award belönar nyfikenhet och kreativitet och tilldelas det intressantaste, roligaste och mest vågade konceptet i Delsbo Electric. "För oss är det ett sätt att säga tack för att ni inspirerar studenter, industrin och samhället till att skapa smartare och hållbarare transportlösningar" säger klusterledare Paul Bogatir. Juryn består av teknologi- och innovationsexperter inom HHK.

 

Vinnarna bjuds in att besöka HHK för några roliga och inspirerande dagar där de får se det bästa Hudiksvall har att erbjuda av mat, nöjen och teknologi. Syftet är att skapa kontakter och möten som ytterligare stimulerar innovations- och kunskapsutbyte mellan universitet, studenter och industrin.

Lagledare

Vid anmälan ska varje lag ska ange ett lagnamn samt utse en lagledare (lärare eller elev) som ansvarar för laget och för all kommunikation med tävlingsledningen.

Besättning och fordonsanvändning

Samma skola får ställa upp med flera lag men lagen får inte dela fordon eller besättning.

Tävlingen

Tävlingen går ut på att köra en sträcka på ca 3,36 km med så liten energiförbrukning som möjligt, uttryckt i Wh/person-km. För att få det slutliga resultatet divideras den totala energianvändningen med antalet passagerare. Ekipaget åtföljs av en kontrollant på cykeldressin.

Nya rekordnoteringar

För att ett nytt rekord ska kunna godkännas får det inte ha varit mer än 2,0 m/s i medelvind vid tiden för körningen. Dock får lag som använder mindre energi än gällande tävlingsrekord (se Pris från arrangören) den utlovade bonusen oavsett vindförhållanden. De lag som av tävlingsledningen bedöms ha möjlighet att slå världsrekord erbjuds att köra igen. Rekordkörningen görs i båda färdriktningarna på tävlingsbanan så att vindens påverkan elimineras. Resultat från rekordförsöken påverkar inte tävlingsresultatet men räknas som nya rekord om de slår det gällande.

Banan

Banan består av ett järnvägsspår med normal spårvidd, nominellt 1435 mm. Variationer i spårvidden förekommer. Vägövergångar, kurvor, uppförs- och nedförsbackar samt en växel finns längs sträckan. Hela sträckan ska färdas i ett sträck utan urspårning eller utan att någon av de ombordvarande berör marken.

 

Banprofil

Fritt utrymme

 

Enligt standarden för rälsens utformning garanteras ett litet fritt utrymme endast på rälsens insida för styrning (se föreskrift BVF 586.20). Dock har trafik med cykeldressiner på sträckan skapat en några mm fri spalt även på rälshuvudets utsida.

 

Föreskrift BVF 586.20, Fritt utrymme utmed banan. Figur 2. Fordonsprofil F [mm]

Fordon

Fordonet ska vara försett med broms och vara konstruerat för att inte spåra ur. Förare och passagerare ska kunna ta sig i och ur fordonet utan assistans utifrån. Samtliga ombordvarande ska färdas sittande med ryggstöd. Med sittande menas att större delen av tyngden fördelas på rumpan. Ryggstödet ska ha en lutning mellan 60 och 90 grader och en minimihöjd på minst 35 cm.

 

Den godkända lutningen för ryggstödet ligger inom det gröna intervallet.

 

Säkerheten ska vara sådan att inga personskador bedöms kunna uppstå vid kraftig inbromsning, haveri eller urspårning. Fordonet ska ha ett golv eller nätgolv som hindrar att passagerarna sätter ner en fot eller arm och fastnar mot mark eller slipers. Fordonet ska utrustas med skydd så att inte fingrar kan komma in i snurrande hjul och ekrar exempelvis vid bromsning.

 

Fordonet ska drivas uteslutande med elenergi från en spänningskälla med spänningen 6-48V och en maximal momentan strömförbrukning på 20A. Återmatning av bromsenergi tillåts vilket innebär att det endast är nettoförbrukning av energi som räknas. Bromsenergin ska återmatas genom kopplingsboxen till batteriet.

Efter att anmälningsavgiften är bokförd kommer laget att erhålla en väderskyddad kopplingsbox som ska monteras på fordonet mellan batteri och drivsystem. I boxen finns en säkring samt kontakter för inkoppling av tävlingens energimätare. Boxens dimensioner är ca 40 cm x 30 cm x 20 cm och ska monteras med locket uppåt. Lådan måste enkelt kunna öppnas för att montera och ta ur mätutrustningen under tävlingen. All energi som förbrukas av fordonets drivsystem skall passera genom kopplingsboxen.

Fordonen kontrolleras och godkänns i samband med invägningen på tävlingsdagens morgon. Tävlingsledningen kan diskvalificera fordon som ej uppfyller ställda krav. Kontakta oss gärna innan och ställ gärna frågor om ni är osäkra på era konstruktionslösningar, så att vi preliminärt kan godkänna dem i god tid innan tävlingen.

Förare/passagerare

Varje fordon ska bemannas av 1- 6 personer. Kravet på passagerarnas totala minimivikt varierar med antalet passagerare. Om 6 personer åker med måste de totalt tillsammans väga minst 300 kg, inklusive kläder och utrustning. Om 5 personer åker med måste de tillsammans väga minst 250 kg, inklusive kläder och utrustning. För 4 gäller 200 kg, för 3 gäller 150 kg, för 2 gäller 100 kg och för en passagerare gäller 50 kg. Invägning sker före start. Om passagerarna väger under minimivikten för respektive antal kommer fordonet att lastas upp med motsvarande antal kg som saknas. Passagerarna ska vara nyktra och opåverkade av droger.

 

Det finns möjlighet att låna lätta passagerare från tävlingsarrangören för de lag som vill sänka vikten som fordonet transporterar, men samtidigt dividera energianvändningen med maximalt antal personer. Passagerarna är barn från orten som tycker det är roligt att åka med. Alla funktioner på fordonet som till exempel gasning och bromsning måste dock skötas av lagmedlemmar.

Tävlingsåket

Fordonet startar från stillastående och ska under tävlingen hålla en genomsnittlig hastighet av mellan 10 -15 km/h. Besättningen får inte vidröra marken eller spåren under körning. Fordonet ska stanna och stå helt stilla inom 20 meter från mållinjen.

Provkörning av tävlingsbanan innan start är obligatoriskt

Inför start ska varje lag ha provkört hela tävlingssträckan från start till mål utan stopp eller att ha tvingats vidröra marken. Deltagande lag är välkomna från kl 08,00 torsdag 23 maj fram till en timme före första start lördag den 25 maj.

 

Ni kan låna vikter av oss om ni inte själva har sex personer till provkörningen.

 

Tävlingssträckan korsar en trafikerad väg. Tala med tävlingsledningen om vägvakt och säkerhet innan ni kör på banan.

Förbjudet att åka på tävlingssträckan före 23 maj 2019

Det ger fördelar att känna till tävlingssträckans lutning och dosering. För att ge alla lag samma förutsättningar, oavsett var skolan ligger, så är det tillåtet att köra de 3,34 km av Dellenbanan som utgör själva tävlingssträckan först på torsdag och fredag före tävling. Resten av Dellenbanan med spår och växlar är öppen för provkörning året om.

Provkörning av växel i Delsbo

Ni är välkomna att provköra växeln i Delsbo bangårds östra ände (utanför tävlingssträckan).

Tips!

För att undvika urspårning krävs en stabil och genomtänkt styrning mot rälsen. Observera att 3-hjuliga fordon med enbart styrning mot rälsens insida normalt ej färdas stabilt, utan kan rotera ur spår då spårvidden varierar något längs sträckan. Cykeldressiner är 3-hjuliga och har normalt en smal och låg styrfläns som även styr på utsidan av ena rälen. Eftersom banan är förlagd till en verklig järnväg finns urspårningsskydd, växtlighet, grus, elkopplingar med tillhörande bultar mot rälsen, rälspik och vägövergångar etc som kan fungera som hinder för ett felkonstruerat fordon.

 

För att undvika urspårning rekommenderar vi starkt att fordonet testas på ett järnvägsspår i god tid före tävling. Testet kan t ex göras på ett nedlagt industrispår med växel och vägövergång.

Växel

Längs banan finns en växel som måste passeras. Fordonet ska färdas rakt fram i växeln längs den högra obrutna rälen. Det innebär att fordonets hjul måste vara konstruerade för att inte spåra ur i den vänstra rälen.

 

Bilderna visar den växel av standardmodell som passeras under tävling

Intentionen med regelverket

Vid tveksamheter som kräver tolkning av regelverket inkallas en jury som utsetts av tävlingsledningen. Regelverket tolkas då utifrån den intention som finns bakom formuleringarna.

 

Syftet med tävlingen är att driva teknikutveckling inom energieffektivitet, ge ungdomar värdefull utbildning samt ge allmänheten kunskap om framtida potential inom energisnål persontransport.

 

I vår definition av persontransport finns kravet att man ska färdas säkert och komfortabelt. Av den anledningen är det inte tillåtet att till exempel ha passagerarna liggande.

 

Vi har valt att fordonen ska drivas med elektrisk energi eftersom elektriska drivsystem idag är relativt energieffektiva, energin kan enkelt mätas och även återmatas med hög verkningsgrad vid inbromsning. Vi tar inte hänsyn till hur den elektriska energin producerats eftersom en energisnål framdrivning är avgörande för framtidens fordon oavsett om de drivs med solenergi eller energi från elnätet. Vi välkomnar t.ex. drivning med solceller men energin från solcellerna kommer att mätas och ger alltså ingen rabatt på uppmätt energi. Fordonet får inte heller drivas av t.ex. vindenergi (segel) eller muskelkraft då detta bidrag inte kan mätas av oss.

 

All energi som förbrukas av drivsystemet och styrning av detsamma ska mätas. Det är därför inte tillåtet att t.ex. ha en laptop eller annan elektrisk utrustning med eget batteri inkopplat på drivlinesidan av mätboxen. Vi tillåter dock att en separat mobiltelefon som läses av manuellt används för hastighetsmätning då vi inte betraktar den som del av drivsystemet.

<< Tillbaka till start regler

Kontakta oss:

 

Tävlings- och projektledare:

Lars Gustavsson

lars@delsboelectric.se

070 - 229 55 44

 

Teknisk chef:

Prof. Henrik Rödjegård

henrik@delsboelectric.se

070 - 240 46 89

 

Delsbo Electric

c/o Dellenbanans Vänner

Stationsgatan 9

820 60 Delsbo

www.delsboelectric.se

Delsbo Electric

Vi är en internationell tävling där studenter bygger batteridrivna rälsfordon och tävlar i energieffektivitet. Fordon från Delsbo Electric har slagit officiella världsrekord varje år under de fyra senaste åren. Den ideella järnvägsföreningen Dellenbanans Vänner anordnar Delsbo Electric och reglerna är i grunden enkla: Deltagarna skall konstruera och framföra ett bemannat spårgående batteridrivet fordon en sträcka av 3,36 km. Det lag som förbrukar minst energi vinner.

 

Delsbo Electric skapar förutsättningar för en hållbar värld genom att:

 

– Inspirera industri, akademi, studenter och offentliga institutioner att bli klimatsmartare.

 

– Vara en arena som presenterar världens mest energieffektiva farkoster och som presenterar innovationer som öppnar möjligheter för ny utveckling inom området.

 

– Skapa unika möten som leder till nya lösningar och innovationer som bidrar till en hållbar värld.